Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت است. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت ، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 75% از کل دارایی های صندوق
١ - ١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠% از کل داریی های صندوق
٢ - ١ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50% از کل داریی های صندوق
٣ - ١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از کل داریی های صندوق
٤ - ١ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
 ٢ - سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابروس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی های صندوق
١ - ٢ سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥%از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
٢ - ٢ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
٣ - ٢ سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
٤ - ٢ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ٥% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
٥ - ٢ اخذ موقعیت فروش در قرار داد اختیار معامله سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
6 - 2 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
٣ - واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری " حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق و تا سقف ٣٠% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان