اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت ، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 75% از کل دارایی های صندوق
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠% از کل داریی های صندوق
   1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50% از کل داریی های صندوق
   1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از کل داریی های صندوق
   1-4 اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
2- سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابروس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5% و حداکثر 25% از کل دارایی های صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥%از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
   2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
   2-3 سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
   2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ٥% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   2-5 اخذ موقعیت فروش در قرار داد اختیار معامله سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
   2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
3- واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری " حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق و تا سقف ٣٠% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد