ارکان صندوق

کارگزاری بانک آینده به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن به همراه توضیحات