جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,297 8.38 15,262 12.19 9,384 9.6 10,845 3.59
اوراق مشارکت 72,126 72.89 75,314 60.14 53,639 54.86 74,948 24.84
سپرده بانکی 64,032 64.71 27,867 22.25 22,452 22.96 215,252 71.34
وجه نقد 28 0.03 -70 -0.06 -22 -0.02 30 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -45,526 -46.01 6,858 5.48 12,319 12.6 670 0.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,869 5.93 9,946 7.94 8,149 8.33 8,885 2.94