جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,828 8.94 37,289 10.85 50,491 11.17 58,782 11.59
اوراق مشارکت 77,548 70.57 170,344 49.59 234,930 51.96 241,035 47.51
سپرده بانکی 67,095 61.06 124,731 36.31 159,649 35.31 206,208 40.64
وجه نقد -35 -0.03 -1,180 -0.34 98 0.02 30 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -44,550 -40.54 12,343 3.59 6,954 1.54 1,306 0.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,820 6.21 24,285 7.07 34,682 7.67 41,905 8.26